ďťż

Jesteś tutaj:

Strona główna O firmie Regulamin
PDF Drukuj Email

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez

Biuro Rachunkowe Magda Sp. z o.o.Rozdział I

Postanowienia ogólne1.    Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (zwana dalej E-fakturą) jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1661), zwanego dalej Rozporządzeniem.
2.    Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, tworzy się niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem] wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną [zwaną dalej Efakturą].
3.    Usługodawcą świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest
Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o.
Siedzibą w Wilkowicach 64-115, ul. Wiatraczna 6
Odział Leszno - ul. Narutowicza 29/2, 64-100 Leszno
Odział Poznań - ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/3, 60-840 Poznań
NIP: 697-227-02-33; REGON: 301301303
4.    Usługobiorcą jest każdy Klient korzystający z usługi E-faktury opisanej w Regulaminie.

Rozdział II

E-faktury§1


1.    Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
2.    Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3.    Wniosek o wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta i zostać poświadczony jego podpisem.
4.    Klient może przekazać Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony wniosek zawierający akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur (zgodnie ze wzorem ?Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej?, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu):
a) w formie pisemnej za pomocą następujących kanałów komunikacji:
- w Biurze, za poświadczeniem odbioru,
- korespondencyjnie na adres
Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o.
Siedzibą w Wilkowicach 64-115, ul. Wiatraczna 6
Odział Leszno - ul. Narutowicza 29/2, 64-100 Leszno
Odział Poznań - ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/3, 60-840 Poznań    
5.    Faktury będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej www.biuromagda.com.pl natomiast Papierowy Oryginał Faktury VAT zostanie wydrukowany i zachowany w dokumentach firmy do rozliczenia.
6.    Faktury korygujące i duplikaty do faktur przesyłanych w formie elektronicznej również będą przesyłane w formie elektronicznej.
7.    Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur oraz korekt w formie papierowej.

§2
1.    W celu realizacji usługi usługobiorca zobowiązany jest udostępnić Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. swój adres e-mail, na który będzie przychodzić powiadomienie o wystawieniu Faktury VAT.
2.    W przypadku zmiany adresu, Usługobiorca obowiązany jest poinformować Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. na piśmie. W przypadku braku informacji, doręczenie na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne.

§3
1.    Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwość ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
2.     Klient oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem poczty elektronicznej i jest zobowiązany do podania niezwłocznie każdorazowo zmiany tego adresu.

Rozdział III

Postępowanie reklamacyjne1.    Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi E-faktury niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2.    Składanie reklamacji co do wykonania usługi powinno odbywać się na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. . Reklamacja może być również przesłana listem poleconym na adres Biura rachunkowego Magda.
3.     Składane reklamacje nie mogą dotyczyć: nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, sprzętu Klienta, powoływania się na okoliczności związane z  działalnością banków lub instytucji rozliczeniowych, z których korzysta Usługobiorca, innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Biuro Rachunkowe Magda Sp. z o.o. nie odpowiada.
4.    Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Rozdział IV

Odpowiedzialność i Zastrzeżenia1.    Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia  świadczenia Usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
2.    Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi e-faktura w każdym czasie bez podania przyczyny. O fakcie tym informuje Usługobiorcę niezwłocznie.
3.    Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. nie miało wpływu mimo zachowania należytej staranności. W szczególności Biuro Rachunkowe ?Magda? Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźniania wynikające z działania instytucji finansowych z których pośrednictwa korzysta Usługobiorca.


Rozdział V

Postanowienia końcowe1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2011.